Keresés
Termékek

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

 

 

amely létrejött egyrészről a …………………………………….. (Cg.: …………………, adószáma: ………………..) cím:……………………... szám alatti gazdasági társaság, képviseli: ………………………………………………………………………. ügyvezetők, mint Megrendelő,

 

másrészről pedig a Axol.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: 13-09-178972, adószáma: 13718446-2-132360 Gyál Kolozsvári u. 3. szám alatti cég, képviseli: Fekete Andor ügyvezető, mint Szállító (a továbbiakban együttesen Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 

1.             Felek egyezően rögzítik, hogy Szállító főtevékenységként fogyasztási cikkek nagykereskedelmével foglalkozik, amelyen belül főként irodaszereket, számítástechnikai eszközöket és ahhoz tartozó kiegészítőket, valamint az irodai munkákhoz szükséges és nélkülözhetetlen berendezéseket, eszközöket forgalmaz. Szállító az általa forgalmazott termékekről évente katalógust ad ki, amelyben a különböző termékek technikai leírása, valamint azok árai is feltüntetésre kerülnek. Ezen katalógus a jelen szerződés I. számú mellékletét képezi.

 

2.             Felek megállapodnak, hogy jelen szállítási keretszerződés alapján Megrendelő a szerződés 5. pontjában megjelölt időponttól kezdődően Szállító által forgalmazott irodaszereket és egyéb termékeket az általa meghatározott mennyiségben, választékban és minőségben Szállítótól rendeli meg, a jelen szerződés II. számú mellékletében meghatározott árlistának megfelelően. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által jelen szerződés alapján leadott tételes megrendelése alapján megrendelt termékeket a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően Megrendelő részére leszállítja. A II. számú melléklet (árlista) kizárólag Megrendelő részére kialakított árakat tartalmazza. A II. számú mellékletbe foglalt árlista 2009. december 31. napjáig érvényes. Felek megállapodnak, hogy az árlistát – az évente kiadott katalógusnak megfelelően – évente felülvizsgálják.

 

3.             Felek megállapodnak, hogy Megrendelő e-mailen, faxon, illetve telefonon leadott tételes megrendeléseit Szállító egy (1) munkanapon belül hasonló módon akár írásban (faxon, e-mailen), akár szóban (telefonon) köteles visszaigazolni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított egy-négy (1-4) munkanapon belül a megrendelést teljesíti. On-line Webárúházban történő rendelés esetén, amennyiben az adott termék raktáron van, akkor a következő munkanapon azokat a Szállító leszállítja. Express rendelése is van lehetőség ebben az esetben az adott munkanapon, és munkaidőben (melyet 8-16-ig határozunk meg) 3 órán belül leszállításra kerül az a termék, amely az On-line Webárúházban látható módon rendelhető státuszban van, és azt megrendeli a Megrendelő „Express” szállítási opcióval. Ezeket a megrendeléseket az adott munkanap 13-ig tudjuk felvenni. Ennek költsége: Budapest területén 4200 Ft+ÁFA/szállítás. Amennyiben Szállító a szállítást az általa vállalt határidőre nem tudja teljesíteni, illetve az bármilyen akadályba ütközik, akkor e körülményről Szállító köteles haladéktalanul Megrendelőt írásban értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a szállítási határidő módosításához, illetve a megrendelt áruk részleges szállításához Megrendelő írásos hozzájárulása szükséges. Szállító a megrendelt termékeket, Megrendelő osztályonként csomagolva Megrendelő által megjelölt szállítási telephelyre, illetve telephelyekre a megrendelés visszaigazolása után egyeztetett időpontban hiánytalanul, sértetlenül köteles leszállítani. Megrendelő köteles a megrendeléssel egyidejűleg utca, házszám megjelölésével tájékoztatni Szállítót, hogy a megrendelt termékeket hova, melyik szállítási telephelyre, illetve telephelyekre kell leszállítania. Szállító terméktípusonként és megrendelésenként állít ki szállítólevelet, amelynek tartalmaznia kell a leszállított termék pontos megnevezését, darabszámát és a megrendelés azonosítóját. Abban az esetben, ha Szállító készletében a megrendelt tételekből hiányosságok adódnak, akkor Szállító vállalja, hogy az általa vállalt szállítási időn belül beszerzi és a lehető legrövidebb időn belül leszállítja az árut Megrendelő részére azon az áron, mely a jelen szerződés II. sz. mellékletét képező árlistában szerepel. Amennyiben Szállító nem tudja az árlistában szereplő áron szállítani, úgy a módosított árról köteles Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatni és azt Megrendelő által írásban elfogadtatni.

4.             A felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által megrendelt, termékek Reklamációjával és visszáruzásával kapcsolatos feltételek a következők. Visszárunak sértetlen csomagolásban, 3 hónapnál nem régebbi bizonylaton, és nem az általunk konkrét megrendelésre behozott terméknek, (ezek a termékek az On-line Webáruházunkban „csak rendelésre” jelöléssel találhatók meg) felel meg. Ezen termékek visszavétele során keletkezet többletköltséget a Megrendelőt terheli melynek mértéke az árú összértékének 10%- amit a Szállító kiszámláz. A reklamációkat a következő esetekben tudunk elfogadni.72 órás garanciális csere, Garanciális termékek javítása vagy cseréje, Minőségi és/vagy mennyiségi reklamáció.

5.             Felek rögzítik, hogy Megrendelő az általa megrendelt és Szállító által részére leszállított termékek vételárát Szállító által kiállított számla szerint megjelölt módon és határidőig köteles megfizetni Szállító részére. Banki átutalás esetén akként, hogy a leszállított termékek vételárát Megrendelő átutalja Szállítónak az OTP Bank 11720049-21053931 számú bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget Szállító részére nem köteles fizetni. Felek megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének megfelelő összegű késedelmi kamatot megfizetni Szállító részére a késedelem minden egyes napjára. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő által kifizetett áruk (irodaszerek, berendezések, eszközök) a vételár megfizetésével, illetve a vételárnak Szállító számlájára történő megérkezésekor automatikusan Megrendelő tulajdonába kerülnek. 

 

6.             Jelen szállítási keretszerződés az aláírása napjától kezdődően határozatlan időre jön létre, amelyet bármelyik fél jogosult jogkövetkezmény nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos felmondási idő alkalmazásával rendes felmondás útján megszüntetni.

 

7.             Szállító Megrendelő részére leszállított termékekre a Ptk., az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a jelen szállítási keretszerződés III. számú mellékletében foglalt jótállási feltételek alapján 12 hónap időtartamra jótállást vállal. Reklamáció az áru eredeti számlájával történik. Az átvétel során Megrendelő köteles ellenőrizni a leszállított áruk mennyiségét, minőségét és az esetleges kifogásait köteles Szállítóval haladéktalanul írásban közölni. Az átvételről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, Megrendelő észrevételeit és kifogásait ezen jegyzőkönyvben közli Szállítóval. A megrendelt termék átadásával, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával a kárveszély viselése Megrendelőre száll át, ezt követően az esetleges fizikai sérülésekből keletkező károkért Szállító felelősséget nem vállal. A megrendelt termékekre vonatkozó jótállási igény az eredeti számlával érvényesíthető, az eredeti számla hiánya, megsemmisülése vagy elvesztése esetén jótállási igényt nem lehet érvényesíteni.

 

8.             Szállító jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondás útján Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha Megrendelő jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi, a leszállított termékek ellenértékét határidőben, Szállító írásbeli felszólítása ellenére sem nem fizeti meg, valamint a részére időben leszállított termékeket nem veszi át, vagy az átvételt indoklás nélkül megtagadja.

 

9.             Megrendelő jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondás útján Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha Szállító jelen szerződés rendelkezéseit megszegi vagy valamely megrendelés teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, továbbá Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalomnak megfelelően teljesíti a megrendelést.

 

10.         Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés alapján minden birtokukba jutó és a tevékenységükhöz tartozó tényt, információt, illetve adatot, amelynek titokban tartásához érdekük fűződik időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezelnek, azokat a szerződés végrehajtásán kívül más célra nem használják fel, és arra vonatkozóan harmadik személy részére semmilyen információt nem adnak ki. 

 

11.         Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szállító havi rendszerességgel az aktuális akciókról Megrendelő részére az általa megadott email címre reklám tartalmú tájékoztatást küldjön. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító az ilyen jellegű reklámtevékenység céljából Megrendelő személyes adatait, jelen esetben az e-mail címét további hozzájárulása nélkül kezelheti és felhasználhatja. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő adataiban bármilyen változás történik, arról Megrendelő Szállítót írásban köteles tájékoztatni.

12.         Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket kölcsönösen igyekeznek egymás között békés úton rendezni, amennyiben erre nincs mód, felek a vitás kérdések elbírálására alávetik magukat Szállító székhelye szerint illetékes Városi Bíróság, illetve a Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

13.         Felek megállapodnak, hogy jelen szállítási keretszerződést felek csak közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják, illetve egészíthetik ki. 

 

14.         Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Jelen szállítási keretszerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 

Budapest, 2019..................................

 

 

 

 

 

 

            …………………………………                                 …………………………………

                        ………………...                                             Axol.huKft

               képv.: ………………………                           képv.: Fekete Andor ügyvezető

                             Megrendelő                                                 Szállító